Myynti-, toimitus- ja palautusehdot

SVEA

Lue SVEA mak­sueh­dot tääl­tä.

JOUSTAVA OSAMAKSU

JUROn osa­mak­sun edel­ly­tyk­se­nä on puh­taat luot­to­tie­dot. Yleen­sä käsi­ra­haa ei tar­vi­ta ollen­kaan. Mak­suai­ka on itse valit­ta­vis­sa jous­ta­vis­ta vaih­toeh­dois­ta. Saat luot­to­pää­tök­sen heti. Voit halu­tes­sa­si mak­saa kaik­ki mak­sue­rät pois ker­ral­la. Toki voit ostaa tuot­teem­me myös ilman osamaksua.

TOIMITUSEHDOT

Toi­mi­tus­ku­lut ovat 129 € senio­ris­koot­te­reil­le (JURO, Nal­le 1100, Nal­le 1300,Nalle1500), 290 € auto­mal­li­sel­le säh­kö­ajo­neu­vol­le (iX1300,iX1500)(sisältää rekis­te­röin­nin ja luo­vu­tus­huol­lon), 99 € (Mol­lo), 55 € (LooQ), 35 € lisä­va­rus­teil­le erik­seen tilat­tu­na. Tuot­teet toi­mi­te­taan asiak­kaan kotio­vel­le val­mii­na ajoon ja opas­tam­me käy­tös­sä. Soi­tam­me hyvis­sä ajoin tuot­teen toi­mi­tuk­ses­ta ja sovim­me asiak­kaal­le sopi­van toimitusajan.

Tar­kis­tam­me tuot­teen kun­non asiak­kaan kans­sa heti, jos huo­maat­te tuot­tees­sa vau­rioi­ta tai vir­hei­tä ilmoit­ta­kaa täs­tä välit­tö­mäs­ti kul­jet­ta­jal­le sekä asia­kas­pal­ve­luum­me. Tuot­teet läh­te­vät aina meil­tä ehjä­nä. Voim­me hyvit­tää vain kul­je­tus­vau­riot, jois­ta on ilmoi­tet­tu välit­tö­mäs­ti kul­jet­ta­jal­le. Pie­net erik­seen oste­tut lisä­va­rus­teet voim­me toi­mit­taa myös Pos­til­la kotio­vel­le. Kos­ka toi­mi­tam­me ja pak­kaam­me tuot­teem­me itse voim­me var­mis­taa asiak­kaal­le mah­dol­li­sim­man jous­ta­vat toi­mi­tus­ta­vat sekä käy­tön opas­tuk­set, meil­lä on aina aikaa asiakkaillemme.

PERUUTUS- JA PALAUTUSEHDOT

Seu­raa­vat ehdot kos­ke­vat vain Juro säh­kö­ajo­neu­vot Oy:n etä­myyn­nis­tä tilat­tu­ja tuot­tei­ta. Kulut­ta­jan­suo­ja­la­ki vel­voit­taa tar­joa­maan palau­tusoi­keu­den vain etä­myyn­nis­tä, suo­ra­myyn­nis­tä tai kotie­sit­te­lyis­tä ostet­tui­hin tuotteisiin.

Asiak­kaal­la on oikeus palaut­taa ehjä ja käyt­tä­mä­tön tuo­te. Ilmoi­tus tulee teh­dä 14 päi­vän sisäl­lä tuot­teen saa­pu­mi­ses­ta ja tuo­te tulee luo­vut­taa kul­jet­ta­jal­lem­me ennal­ta sovit­tu­na päi­vä­nä. Saat ava­ta toi­mi­tus­pak­kauk­sen ja tes­ta­ta hal­lin­ta­lait­tei­ta. Voit myös ajaa lyhyen tes­ti­kier­rok­sen kui­val­la ja puh­taal­la tiel­lä. Palau­tusoi­keus kos­kee vain ehjää ja puh­das­ta, käy­tän­nös­sä käyt­tä­mä­tön­tä tuo­tet­ta. Palaut­taes­sa tuo­te on pakat­ta­va takai­sin alku­pe­räis­pak­kauk­seen, Tuot­teen tulee olla myyntikuntoinen.

Kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen kau­pan pur­ku­ra­ha on Juro säh­kö­ajo­neu­vot Oy:llä kym­me­nen pro­sent­tia tilauk­sen lop­pusum­mas­ta, jos tuo­te ei ole vie­lä ehti­nyt läh­teä varas­tol­ta (Kulut­ta­jan­suo­ja­lain 5. luku, 28 pykä­lä). Jos tuo­te on peruu­tus­het­kel­lä jo ehti­nyt läh­teä varas­tol­ta, veloi­te­taan pur­ku­ra­han lisäk­si kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­se­na palau­tus­kus­tan­nuk­se­na toi­mi­tus­ku­lu­jen osuus (Kulut­ta­jan­suo­ja­lain 6. luku, 17 pykä­lä) Asiak­kaal­la on täl­löin oikeus vaa­tia lähe­tyk­sen seu­ran­ta­tie­to­ja. Asiak­kaal­la ei ole vel­vol­li­suut­ta ilmoit­taa palau­tuk­sen syy­tä. Voit ilmoit­taa palau­tuk­ses­ta asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­til­la tai soit­ta­mal­la nume­roon 0504413764.

TILAUKSEN TEKEMINEN

Kysy lisä­tie­to­ja asia­kas­pal­ve­lus­tam­me, 0504413764 (pvm/mpm) tai kat­so net­ti­si­vuil­tam­me www.juro.fi. Voit teh­dä tilauk­sen soit­ta­mal­la asia­kas­pal­ve­luum­me 0504413764 (pvm/mpm), myy­mä­läs­täm­me Lepis­tön­kau 6, 30100 Fors­sa, Suo­mi tai net­ti­si­vu­jem­me kaut­ta www.juro.fi. Vah­vis­tam­me tilauk­se­si tämän jäl­keen vie­lä puhe­li­mit­se ja sen jäl­keen saa­pu­val­la tilaus­vah­vis­tuk­sel­la ennen kuin lähe­täm­me tuotteet.