juro on sähköisen liikkumisen edelläkävijä

sähköajoneuvot joka lähtöön markkinoiden suurimilla toimintamatkoilla, aja jopa 200km latauksella. akun voi irrottaa ja ladata sisällä.

uniikit sähköajoneuvot kaiken ikäisille

suuret toimintamatkat, helposti ladattavat irrotettavat akut

helppokäyttöiset, turvalliset sekä tyylikkäät tuotteet

suomalainen palveleva yritys

juro-sahkoskootteri-10
ix500-juro

toimitamme tuotteet kotiovellesi ja neuvomme käytössä

suora numero yrittäjälle, nopea apu tarvittaessa

edullista ajoa sähköllä

ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat tuotteet

Tyylikkäät ajoneuvomme herättävät mielenkiintoa

Vaik­ka toi­min­tam­me alkoi­kin alun perin senio­reil­le suun­na­tuis­ta ajo­neu­vois­ta, olem­me laa­jen­ta­neet tar­jon­taam­me myös nuo­ril­le ja työs­sä­käy­vil­le henkilöille.

Senio­ris­koot­te­rim­me onkin herät­tä­nyt suur­ta mie­len­kiin­toa niin Suo­mes­sa kuin muis­sa­kin mais­sa. Tavoit­tee­nam­me on olla Euroo­pan arvos­te­tuin säh­kö­ajo­neu­vo­merk­ki, jon­ka arvo säi­lyy ja laa­tu puhuu puolestaan.

Olem­me myös suo­ma­lai­sen uuden inno­va­tii­vi­sen yri­tyk­sen viral­li­nen lai­te­toi­mit­ta­ja, jol­le tar­joam­me aurin­ko­säh­köä hyväk­si­käyt­tä­vän äly­lu­kon ja pol­ku­pyö­rän yhdis­tel­män jaka­mis­ta­lou­den lai­te­poh­jak­si hei­dän tarpeisiinsa.

Kuinka idea Juro-senioriskoottereista sai alkunsa?