Meistä

Näin idea Jurosta syntyi 

Erää­nä päi­vä­nä jut­te­lin mam­ma­ni kans­sa, joka oli tuol­loin noin 80-vuo­tias, että hänen voi­si olla muka­va käy­dä kau­pas­sa myös yksin päi­väl­lä, eikä aina äiti­ni kans­sa autol­la hänen työ­päi­vän­sä jäl­keen. Sanoin mam­mal­le “osta sel­lai­nen senio­ris­koot­te­ri”, johon mam­ma sit­ten “en mää, mitä ihmi­set­kin sanoisi”.

Tie­sin, että mei­dän mam­ma tar­vit­see hie­man suos­tut­te­lua – sama hom­ma oli aikoi­naan kän­ny­kän kans­sa ja nyt kun kysyy asias­ta, niin on kuu­lem­ma oikein oiva lai­te. No, juo­tiin sii­nä sit­ten vähän haa­len­neet kah­vit ja syö­tiin pake­til­li­nen Wil­hel­mii­na-kek­se­jä ja jätet­tiin asia niin sano­tus­ti hau­tu­maan. Jat­ket­tiin kes­kus­te­lua muil­la päi­vän polt­ta­vil­la aiheilla.

juro-edullinen-skootteri

Aikaa vie­räh­ti hyvän ver­ta ja ruvet­tiin tosis­saan puhu­maan, että eikö sel­lai­nen skoot­te­ri oli­si hyvä juu­ri nii­tä kaup­pa­reis­su­ja aja­tel­len, ei tar­vit­si­si itse kan­taa kaup­pa­kas­se­ja. No eihän mam­ma sitä hyväk­sy­nyt, sanoi vaan “jos oli­sin nuo­rem­pi niin sit­ten voi­sin, eikä minul­la ole ajo­kort­tia­kaan”. Sanoin mam­mal­le, että eihän sii­hen mitään ajo­kort­tia tar­vit­se, skoot­te­ria voi ajaa pol­ku­pyö­rän säännöillä.

Mut­ta ei, mam­ma pysyi pää­tök­ses­sään eikä skoot­te­ri­kau­poil­le vie­lä­kään läh­det­ty. Seu­raa­vak­si ajat­te­lin, että antaa olla menen ja ostan sen ilman jah­kai­lua, kävin kat­se­le­mas­sa nii­tä eri pai­kois­sa, mut­ta ongel­mak­si muo­dos­tui skoot­te­rei­den säh­kö­käyt­töi­syys ja nii­den lataa­mi­nen – mam­ma kun asui ker­ros­ta­los­sa. Myös skoot­te­rei­den ulko­nä­kö vai­va­si. Ne oli­vat kaik­ki hie­man vanhahtavia.

Oman kokemuksen pohjalta

Tuol­loin olin itse asia­kas­pal­ve­lu­työs­sä ja kuu­lin usein van­hem­pien asiak­kai­den kes­kus­te­le­van senio­ris­koot­te­reis­ta. Hil­jai­si­na aikoi­na pyrin mene­mään mukaan kes­kus­te­lui­hin, kos­ka asia kiin­nos­ti aidosti.

Omien koke­mus­te­ni poh­jal­ta ymmär­sin, että on ole­mas­sa ongel­ma, johon ei vie­lä ollut rat­kai­sua. Mikä­li nämä ongel­mat pys­tyt­täi­siin rat­kai­se­maan, oli­si tuot­teel­la luul­ta­vas­ti myös kysyn­tää. Tähän yhtä­löön kun vie­lä lisä­tään oma säh­kö­asen­ta­jan kou­lu­tuk­se­ni, niin Juro oli syntynyt.

Kiinnostunut Juron sähköskoottereista?