Huolto

suomen pisin takuu, jos tuoteeseen tulee vika tulemme korjaaman sen veloituksetta! 

JURO HUOLETON: Pal­ve­lu jota Suo­mes­sa ei ole ennen näh­ty! Tuot­tees­sa vika, soit­to meil­le ja huol­toau­tom­me on jo mat­kal­la luok­sen­ne, tämä kaik­ki täy­sin ilmaiseksi!

JURO Huo­le­ton nyt kau­pan­pääl­le kun ostat min­kä tahan­sa senio­ria­jo­neu­von meil­tä. Juro Huo­le­ton  takaa huo­let­to­mat kilo­met­rit sinul­le ja ajoneuvollesi. 

Kun ostat senio­ria­jo­neu­von meil­tä, sinun ei tar­vit­se miet­tiä miten viet ajo­neu­vo­si huol­toon jos sii­hen tulee jota­kin vikaa, vaan tulem­me huol­toau­tol­la luok­sen­ne ja hoi­dam­me kor­jauk­set pai­kan pääl­lä, jos tuo­te vaa­tii suu­rem­paa kor­jaus­ta jär­jes­täm­me sil­le kul­je­tuk­set huol­to­kes­kuk­seem­me ja huol­lon val­mis­tut­tua toi­mi­tam­me teil­le takai­sin ilman lisämaksua! 

Huolto

Voit huol­taa JURO-tuot­tei­ta­si ympä­ri Suo­men. Lait­teem­me on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään mm. hii­li­har­jat­to­mat säh­kö­moot­to­rim­me ovat täy­sin huol­to­va­pai­ta. Perus huol­to­toi­met onnis­tu­vat hel­pos­ti kuten jar­ru­jen sää­döt ja peräöl­jy­jen vaih­dot, voit siis huol­taa ajo­neu­vo­si lähes mis­sä tahan­sa pien­kor­jaa­mos­sa ympä­ri Suo­men. Voit myös soit­taa asia­kas­pal­ve­luum­me 0504413764 ja etsim­me lähim­män huol­to­pis­teen teille.

Sel­keät ohje­kir­jam­me neu­vo­vat, miten ajo­neu­vo­si pysyy kun­nos­sa vie­lä vuo­sia takuu­ajan jälkeenkin.

Takuu

Saat kat­ta­van Suo­men pisim­män yli kah­den vuo­den JURO-takuun kaik­kiin JURO-senio­ri­säh­kö­ajo­neu­voi­hin. Takuu­asiois­sa voit olla yhtey­des­sä suo­raan meihin.

Takuu kat­taa kaik­ki lait­tee­seen tule­vat viat, kulu­via osia lukuun otta­mat­ta. Sinun tulee vain käyt­tää JURO-säh­kö­ajo­neu­voa käyt­tö­oh­je­kir­jan ja takuu­eh­to­jen neu­vo­mal­la tavalla.

VARAOSAT

Kos­ka teem­me JURO-säh­kö­ajo­neu­vo­jen lop­pu­ko­koon­pa­non, kaut­tam­me saat tar­vit­ta­vat varao­sat helposti.